joi, 11 iunie 2009

Primele impresii (de acum un an)

La ProTV \n parcare a fost un adev=rat pelerinaj pentru vreo 2 zile \n care am pierdut timpul deschiz\nd portiere [i capota s= vad= oamenii cum e cu ma[inile americane. “Ce ma[in= ]i-ai luat! Dac= are cal, e Ferrari, nu?” V= da]i seama c= asta a fost o \ntrebare adresat= de o femeie. C\t cost=, de unde am luat-o, cum merge, cine mi-a adus-o, e nou=, sau, mai ales, c\t consum=, toate acestea s\nt \ntreb=ri la care am raspuns nu o data ci de zeci de ori. At\ta aten]ie nu am atras de prin gradini]=, c\nd am primit o ma[in= metalic= [i to]i copii m= invidiau pentru un biet Fiat galben, cu u[i care se deschideau [i cu volan care reu[ea s= vireze ro]ile, o adev=rat= raritate \n Rom`nia ceau[ist=. Ce-i drept, de atunci a trecut doar timpul, \ns= creierul se pare c= mi-a r=mas la acela[i nivel dac= luam \n calcul pasiunea pentru jucarii. Ce-i drept, acum nu am o ma[inu]= metalic= ci un ditamai Mustangul. E mare, e grea, e cu finis=ri tipic americane (adica mult sub standardele nem]e[ti), consum= c\t \ntreg Combinatul Siderurgic din Gala]i, dar e una dintre cele mai tari ma[ini pe care am condus-o. {i, slav= Domnului, am condus tot ceea ce era de condus, de la BMW [i Mercedes la Ferrari sau SLR McLaren. Nu e vorba de cai putere sau performan]e, sau comportament rutier. E vorba doar de feeling. Feelingul pe care ]i-o d= o ma[in= foarte rar= \n Rom`nia, cu un design super agresiv [i o istorie la fel de celebr= precum a oric=rei ma[ini de top din Europa. Are o mare hib=, \ns=. E alb=, adic= un prilej de mi[to din partea un prieteni. “Ce m= ]i-ai luat ma[in= de manelist?” “Tu, pe[tii de la Hollywood [i arabii din Dubai”. Avantajul unei ma[ini albe \n Bucure[ti este, \ns=, evident. Nu se vede praful chiar a[a repede [i doi, s\nt mai u[or de v=zut de c=tre tuciurii care p=storesc locurile de parcare. Ce-i drept, ce salvez la sp=l=torie dau la cei din urm=. Asta dac= mi-au mai r=mas bani \ntre dou= aliment=ri la benzin=rie. Uit \ns= de tot c\nd ascult zgomotul perfect al motorului sau c\nd ap=s brusc pedala de accelera]ie [i dispar \n tromb= cu sc\r]\it de ro]i. Sau c\nd, pe un drum virajat [i gol \mi iese un drift aproape perfect. Imi vor reaminti ins=, de toate astea, c\nd va trebui s= schimb pneurile. De mers la benzin=rie v= garantez c= nu am cum s= uit. Se \nt\mpl= at\t de des \nc\t b=ie]ii au \nceput s= m= recunoasc=. B=nuisc c= la \nceput m-au suspectat c= vreau s= dau o spargere, de vin at\t de des.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu